batteriavtalen.no - leveringsbetingelser fra 01.01.07.


1. Innledning

Overenskomster som helt eller delvis avviker fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal, for å være gyldig, bekreftes skriftlig av autoriserte representanter for begge parter.


2. Pris

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Alle priser er inklusive merverdiavgift hvis ikke annet fremkommer skriftlig. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, størrelsen på forpakninger, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisen er basert på underleverandørers tilbud og de gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Selger kan imidlertid ikke foreta justering for endring som måtte inntreffe etter at Selger har mottatt betaling fra kunden, eller bekreftelse fra hans bank at betaling vil skje innen fem arbeidsdager. Tilleggsomkostninger (ekspedisjonsgebyr, kapptillegg, frakt m.m.) som Selger blir belastet fra underleverandører ved bestilling av skaffevarer viderebelastes Kjøper.


  1. Levering og forsendelsesmåte

På alle forsendelser belastes Kjøper netto frakt.

All kolliforsendelse sendes med Postens bedriftspakke dør-dør, eller Tollpost DPD.

Partilast sendes med Tollpost. Ønskes annet alternativ, må dette oppgis av kjøper ved bestilling. Netto fraktkostnader belastes Kjøper.


4. Betalingsbetingelser

For bedriftskunder kan kredit innvilges etter søknad og påfølgende kreditsjekk. Normale betalingsbetingelser er da netto pr 14 dager.

Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til morarenteloven, lov 17. desember 1976 nr 100.

Privatkunders betalingsbetingelser er forskuddsbetaling av faktura.


5. Salgspant og annen sikkerhet

Selger har salgspant i de leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, jfr. panteloven § 3-14 flg. Selger forbeholder seg retten til å kreve annen sikkerhet i tillegg eller i stedet for salgspant. Slik sikkerhet kan kreves også etter at bestillingen er akseptert. Kjøper er ikke berettiget til å videreselge de leverte produkter som er beheftet med salgspant før kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.


8. Leveringstid

Leveringstiden løper fra den dag ordren og alle spesifikasjoner og opplysninger som er nødvendige for effektuering av ordren er mottatt hos Selger, og fakturaen er registrert betalt hos leverandør for de som ikke har kreditt. Ordre som går med Postens bedriftspakke dør-dør og/eller Tollpost DPD, må være oss i hende før kl 12:00 for å effektueres samme dag. Etter disse tidspunktene sendes varene normalt dagen etter, såfremt varene er på lager.


Leveringstiden kan bli forlenget dersom:

a) Kjøper ikke oppgir korrekt eller fullsending leveringsadresse, f. eks manglende eller feil postnr, gateadresse og lignende.

b) Kjøper har unnlatt å betale i henhold til denne avtale, eller har unnlatt å stille den forlangte sikkerhet.

c) Kjøper ikke i rett tid har gitt Selger de tekniske opplysninger som er nødvendige for leveransen.

d) Kjøper nekter å motta eller ikke har kunnet motta leveransen til opprinnelig avtalt tid, eller ikke gjort slike forarbeider eller tatt slike forholdsregler som er nødvendig for leveranse i rett tid.

e) Kjøper eller hans kunde forlanger en slik forandring i leveransen som kan forårsake forsinkelser.

f) Selger er forhindret fra å fullføre leveransen på grunn av Force Majeure som f. eks lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger vedrørende krafttilførsel eller forsinkelser av leveranse fra underleverandør.


9. Erstatning ved forsinkelse

Selger er bare ansvarlig for tap påført Kjøper som følge av Selgers forsinkelse, dersom dette er skriftelig avtalt på forhånd, begrenset oppad til 10 % av kjøpesummen for den forsinkede vare. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for Kjøpers indirekte tap og konsekvensskade.


10. Reklamasjon for mangler

Reklamasjon vedrørende mulige feil ved varen skal fremsettes innen 7 dager etter mottak. Er varen synlig skadet og/eller i manko, skal dette noteres i kvitteringsdokumentet eller fraktbrevet til transportør, ved mottak av varen. I motsatt fall vil transportør fraskrive seg ansvar. Det skadede godset med emballasje skal oppbevares til besiktigelse er avholdt.

Selgers ansvar ved feil eller mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført Kjøper eller noen tredjepart. Begrensningene, etter denne klausul, gjelder uansett om Kjøper selv skulle bli ansvarlig overfor tredjemann. Varer som er beheftet med feil eller mangler skal returneres til Selger.


11. Retur av varer

Kjøper kan bare returnere varer til Selger dersom dette er avtalt på forhånd. Kun salgbare varer i hele forpakninger/-lengder og uskadd originalemballasje med oppgitt fakturareferanse, krediteres med netto fakturapris minus 20 %. Materiell i brutte forpakninger med oppgitt fakturareferanse, krediteres med netto fakturapris minus 30 %. Dersom det aksepteres returer uten fakturareferanse, krediteres varene med listepris minus avtalerabatt minus 50 %. Retur pga feillevering krediteres i henhold til fakturert pris. Returfrakt betales av Kjøper med unntak av feilleveranser. Retur av utgåtte produkter eller skaffevarer må være forhåndsgodkjent av Elkotek AS før vi kan ta imot en slik retur. Feil bestilt ordre på netthandel må anses som kundefeil og krediteres i henhold til betingelsene som over. All retur skal forhåndsgodkjennes, og forsendelsesmåte avtales. Korrekt utfylt returskjema med returnummer skal følge varen.

Retur som ankommer Elkotek AS, uten avtale og skjema, returneres Kjøper ubehandlet.


12. Garanti/Service

Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og er i henhold til Kjøpslovens §32 begrenset til to år.

I garantitiden dekkes material- og produksjonsfeil, og er begrenset til gratis omlevering eller reparasjon og utskifting av deler i den ordinære arbeidstid.

Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av Kjøper.

Ønskes garantiservice utført hos Kjøper, belastes reise og diett etter regning.

Garantiansvaret bortfaller hvis:


Garantien dekker ikke skade ved slitasje som følge av normal bruk og skader som oppstår ved plutselig ytre påvirkning så som lynnedslag, overspenning ol.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for Kjøpers indirekte tap og konsekvensskade.

Selger har ikke ansvaret for følgeskader som oppstår etter at produktene er satt i drift.


13. Tvister

Tvister i forbindelse med leveranser, hvor disse betingelser kommer til anvendelse, skal løses ved voldgift i samsvar med tvistemålslovens kap. 32.


batteriavtalen.no - leveringsbetingelser 01.01.07